Pole tekstowe: ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W LUTUTOWIE4 SSR W DODATKOWY D2 Z PELNYM OPISEM CMYK

 

REKRUTACJA na rok 2022 / 2023

Szkoły ponadpodstawowe – nabór elektroniczny

Postępowanie rekrutacyjne:

 

1.     Od 20 kwietnia 2022 r. do 17 maja 2022 r. do godz. 12.00 – składanie wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków rekrutacyjnych do szkoły z pierwszego wyboru.

2.     Do 31 maja 2021 r. - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

3.     Od 4 lipca 2022 r. do 11 lipca 2022 r. do godz. 15.00 możliwość dokonania przez  kandydata zmian na liście preferencji oddziałów dla zweryfikowanych wniosków.

4.     Od 8 lipca 2022 r. do 12 lipca 2022 r. do godz. 15.00 uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i o kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

5.    Do 15 lipca 2022 r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną informacji ze świadectw ukończenia szkoły oraz zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

6.    19 lipca 2022 r. do godz. 12.00  – ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanychkandydatów niezakwalifikowanych.

7.     Od 20 kwietnia 2022 r. do 20 lipca 2022 r. – wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie.

8.     Od 19 lipca 2022 r. godz. 12.00 do 22 lipca 2022 r. do godz. 12.00   potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem**.

9.     25 lipca 2022 r. - do godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

10.  Do 28  lipca  2022 r. - wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia i uruchomienie procedury odwołania się od decyzji komisji.

Postępowanie uzupełniające (:

1.     Od 25 lipca 2022 r. godz. 12.00 do 28 lipca 2022 r. do godz. 12.00 – składanie wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków rekrutacyjnych (świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty).

2.     Do 4 sierpnia 2022 r. - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności oraz weryfikacja przez komisję rekrutacyjną informacji ze świadectw ukończenia szkoły oraz zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

3.    5 sierpnia 2022 r. do godz. 12.00 – ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanychkandydatów niezakwalifikowanych.

4.     Od 5 sierpnia 2022 r. godz. 12.00 do 10 sierpnia 2022 r. do godz. 12.00   potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem**.

5.     11 sierpnia 2022 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

6.     Do 18  sierpnia  2022 r. - wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia i uruchomienie procedury odwołania się od decyzji komisji.

** W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 22 lipca 2022 r. do godz. 12.00 w postępowaniu rekrutacyjnym albo do 10 sierpnia 2022 r. do godz. 12.00 w postepowaniu uzupełniającym, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 23 września 2022 r.

 

 

Logowanie do naboru elektronicznego

 

https://lodzkie.edu.com.pl/kandydat/

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 

1)        Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

2)        Zaświadczenie o egzaminie ósmoklasisty

3)        Dwa zdjęcia (1 zdjęcie w formie papierowej – podpisane na odwrocie oraz 1 zdjęcie zapisane w formacie JPG lub JPEG w rozmiarze do 5 MB i przesłane na adres zsrlut-sekretariat@wp.pl – podpisane nazwiskiem, imieniem i datą urodzenia).

4)        Karta zdrowia

5)        Skrócony odpis aktu urodzenia

6)      Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

 

O terminie badań lekarskich dla kandydatów poinformujemy później.

 


 

REGULAMIN REKRUTACJI

na rok szkolny 2022/2023

Postępowaniem rekrutacyjnym zostaną objęci wszyscy kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych przyjmowani są do szkoły niezależnie od poniższych kryteriów.

Wykaz konkursów znajdziesz na stronie Kuratorium Oświaty w Łodzi a olimpiad przedmiotowych na stronie MEN.

 

  W postępowaniu rekrutacyjnym pod uwagę będą brane:

        I.            wyniki egzaminu ósmoklasisty

      II.            oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego (wybranego) i wybranego obowiązkowego przedmiotu ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,

    III.            inne osiągnięcia umieszczone na świadectwie,

Zarówno za egzamin ósmoklasisty, jak i za świadectwo ukończenia można zdobyć po 100 pkt. (suma 200 pkt).

 

Ad I.  Wyniki egzaminu

Kryteria dla absolwentów szkoły podstawowej

Wynik z języka polskiego

Liczba procent x 0,35

Wynik z matematyki

Wynik z języka obcego na poziomie podstawowym

Liczba procent x 0,3

 

Ad II.  Sposób przeliczania ocen z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych na punkty:

·      stopień celujący - .......................................18 pkt.

·      stopień bardzo dobry – ..............................17 pkt.

·      stopień dobry – ..........................................14 pkt.

·      stopień dostateczny – ..................................8 pkt.

·      stopień dopuszczający ..............................2 pkt.

·      świadectwo z wyróżnieniem (paskiem) – ...7 pkt.

 

Ad III. Sposób przeliczania na punkty innych osiągnięć umieszczonych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

1.     uzyskanie w zawodach wiedzy o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanych przez kuratorów oświaty:

·   tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - 10 pkt

·  tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt

·  tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt

2.   uzyskanie w konkursach o zasięgu wojewódzkim organizowanych przez kuratora oświaty:

·  dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt

·  dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt

·  dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt

·  tytułu finalisty konkursu przedmiotowego -7 pkt

·  tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt

·  tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 pkt

3.   uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach sportowych lub artystycznych na szczeblu:

·  międzynarodowym – 4 pkt

·  krajowym – 3 pkt

·  wojewódzkim – 2 pkt

·  powiatowym – 1 pkt

4.   działanie na rzecz innych ludzi zwłaszcza w formie wolontariatu albo osiągnięcia w aktywności na   rzecz środowiska szkolnego – 3 pkt.

 

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie, o których mowa w pkt 1÷ 3, to maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18.

 

W pierwszej kolejności będą przyjmowani kandydaci, którzy uzyskają największą liczbę punktów.

 

W przypadku kandydatów, którzy uzyskają równą liczbę punktów o naborze będą decydować kryteria zawarte w art. 20c pkt 2 UoSO w brzmieniu obowiązującym przed 26 stycznia 2017 r. http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19910950425

 

Przedmioty uwzględniane w rekrutacji:

Szkoły/zawody

Przedmioty

kierunkowe

wspólne

technik architektury krajobrazu

biologia

·   język polski

·   język obcy obowiązkowy w szkole podstawowej

·   matematyka

technik agrobiznesu

geografia

technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

fizyka

technik rolnik

biologia

technik żywienia i usług gastronomicznych

biologia

mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych

fizyka