ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH

         im. Wincentego Baranowskiego

                   w LUTUTOWIE

REKRUTACJA na rok 2017 / 2018

 

Szkoły ponadgimnazjalne – nabór elektroniczny

 

1.       Od 22 maja do 21 czerwca 2017 r. do godz. 1200  – składanie wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków rekrutacyjnych do szkoły z pierwszego wyboru.

2.       Od 23 czerwca do 27 czerwca 2017 do godz. 1200 składanie kopii świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego (w szkole pierwszego wyboru).

3.       3 lipca 2017 r., do godz. 1200 – ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanychkandydatów niezakwalifikowanych.

4.       Od 3 lipca od godz. 1200 do 5 lipca 2017 do godziny 1500 – wydanie skierowania na badanie lekarskie kandydatowi, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie.

5.       Od 3 lipca godz. 1200 do 10 lipca 2017 r. do godz. 1200   złożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum, zaświadczenia o wynikach egzaminu i zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

6.       11 lipca 2017 r. do godz. 1200 – ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

Postępowanie uzupełniające

 

1.     Od 12 lipca od godz. 1200 do 14 lipca 2017 r. do godz. 1200  – składanie wniosków.

2.     7 sierpnia 2017 r., do godz. 1200 – ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych oraz do godz. 1500 wydawanie skierowania na badanie lekarskie.

3.     Od 8 sierpnia godz. 1200 do 10 sierpnia 2017 r. do godz. 1500 złożenie oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum, zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego i zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz pozostałych dokumentów.

4.     11 sierpnia 2017 r. do godz. 1200 – ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 

1)     Świadectwo ukończenia gimnazjum

2)     Zaświadczenie o egzaminie gimnazjalnym

3)     Dwa zdjęcia

4)     Karta zdrowia

5)     Skrócony odpis aktu urodzenia

6)          Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

 Badania lekarskie dla kandydatów zostaną przeprowadzone przez lekarzy medycyny pracy bezpłatnie w budynku ZSR w Lututowie  dnia  4 lipca 2017 r. od godz. 1530.

 

 

REGULAMIN REKRUTACJI

na rok szkolny 2017 / 2018

Postępowaniem rekrutacyjnym zostaną objęci wszyscy kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych przyjmowani są do szkoły niezależnie od poniższych kryteriów.

Wykaz konkursów przedmiotowych oraz konkursów tematycznych znajdziesz na stronie: http://www.bip.kuratorium.lodz.pl/data/other/zarzadzenie_7.20170001.pdf

 

  W postępowaniu rekrutacyjnym pod uwagę będą brane:

ü       wyniki egzaminu gimnazjalnego (liczba punktów zdobytych na egzaminie, jest równa liczbie punktów przyznanych w postępowaniu rekrutacyjnym).

ü       oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego(wybranego) i wybranego obowiązkowego przedmiotu ze świadectwa ukończenia gimnazjum,

ü       inne osiągnięcia umieszczone na świadectwie,

Zarówno za egzamin gimnazjalny, jak i za świadectwo ukończenia można zdobyć po 100 pkt.(suma 200 pkt).

 

Sposób przeliczania ocen z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych na punkty:

ü       stopień celujący-........................................18 pkt.

ü       stopień bardzo dobry – ..............................17 pkt.

ü       stopień dobry –.......................................... 14 pkt.

ü       stopień dostateczny –.................................. 8 pkt.

ü       stopień dopuszczający .............................2 pkt.

ü       świadectwo z wyróżnieniem (paskiem) –….... 7 pkt.

 

Sposób przeliczania na punkty innych osiągnięć umieszczonych na świadectwie ukończenia gimnazjum:

1.      uzyskanie w zawodach wiedzy o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanych przez kuratorów oświaty:

·        tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - 10 pkt

·      tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt

·      tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt

 

2.         uzyskanie w konkursach o zasięgu wojewódzkim organizowanych przez kuratora oświaty:

·        dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt

·        dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt

·        dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt

·        tytułu finalisty konkursu przedmiotowego -7 pkt

·        tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt

·        tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 pkt

·         

3.         uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach sportowych lub artystycznych na szczeblu:

·    międzynarodowym – 4 pkt

·    krajowym – 3 pkt

·    wojewódzkim – 2 pkt

·    powiatowym – 1 pkt

4.        działanie na rzecz innych ludzi zwłaszcza w formie wolontariatu albo osiągnięcia w aktywności na   rzecz środowiska szkolnego – 3 pkt.

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie, o których mowa w pkt 1÷ 3, to maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18.

 

W pierwszej kolejności będą przyjmowani kandydaci, którzy uzyskają największą liczbę punktów.

 

W przypadku kandydatów, którzy uzyskają równą liczbę punktów o naborze będą decydować kryteria zawarte w art. 20c pkt 2 UoSO w brzmieniu obowiązującym przed 26 stycznia 2017 r. http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19910950425

 

Przedmioty uwzględniane w rekrutacji:

Szkoły/zawody

Przedmioty

kierunkowe

wspólne

technik architektury krajobrazu

biologia

·   język polski…..

·   język obcy obowiązkowy w gimnazjum

·   matematyka

technik agrobiznesu

geografia

technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

fizyka

technik rolnik

biologia

mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych

fizyka