Pole tekstowe: ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH
im. Wincentego Baranowskiego
w LUTUTOWIE

 

REKRUTACJA na rok 2018 / 2019

Szkoły ponadgimnazjalne – nabór elektroniczny

 

1.       Od 21 maja do 20 czerwca 2018 r. do godz. 1200  – składanie wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków rekrutacyjnych do szkoły z pierwszego wyboru.

2.       Od 22 czerwca do 26 czerwca 2018 do godz. 1200składanie kopii świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego (w szkole pierwszego wyboru).

3.       12 lipca 2018 r., do godz. 1200 – ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanychkandydatów niezakwalifikowanych.

4.       Od 12 lipca od godz. 1200 do 18 lipca 2018 do godziny 800 – wydanie skierowania na badanie lekarskie kandydatowi, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie.

5.       Od 12 lipca godz. 1200 do 19 lipca 2018 r. do godz. 1200    złożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum, zaświadczenia o wynikach egzaminu i zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

6.       20 lipca 2018 r. do godz. 1200 – ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

Postępowanie uzupełniające

 

1.     Od 20 lipca od godz. 1200 do 23 lipca 2018 r. do godz. 1200  – składanie wniosków.

2.     14 sierpnia 2018 r., do godz. 1200 – ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych oraz do godz. 1500 wydawanie skierowania na badanie lekarskie.

3.     Od 14 sierpnia godz. 1200 do 20 sierpnia 2018 r. do godz. 1500 złożenie oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum, zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego i zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz pozostałych dokumentów.

4.     21 sierpnia 2018 r. do godz. 1200 – ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 

1)     Świadectwo ukończenia gimnazjum

2)     Zaświadczenie o egzaminie gimnazjalnym

3)     Dwa zdjęcia (podpisane)

4)     Karta zdrowia

5)     Skrócony odpis aktu urodzenia

6)    Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

 

Badania lekarskie dla kandydatów zostaną przeprowadzone przez lekarzy medycyny pracy bezpłatnie w budynku ZSR w Lututowie  dnia  18 lipca 2018 r. od godz. 800.

 

 

 

REGULAMIN REKRUTACJI

na rok szkolny 2018 / 2019

Postępowaniem rekrutacyjnym zostaną objęci wszyscy kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych przyjmowani są do szkoły niezależnie od poniższych kryteriów.

Wykaz konkursów przedmiotowych oraz konkursów tematycznych znajdziesz na stronie: http://www.kuratorium.lodz.pl/szkoly-i-organy-prowadzace/rekrutacja-do-szkol/

 

  W postępowaniu rekrutacyjnym pod uwagę będą brane:

ü        wyniki egzaminu gimnazjalnego (liczba punktów zdobytych na egzaminie, jest równa liczbie punktów przyznanych w postępowaniu rekrutacyjnym).

ü        oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego(wybranego) i wybranego obowiązkowego przedmiotu ze świadectwa ukończenia gimnazjum,

ü        inne osiągnięcia umieszczone na świadectwie,

Zarówno za egzamin gimnazjalny, jak i za świadectwo ukończenia można zdobyć po 100 pkt.(suma 200 pkt).

 

Sposób przeliczania ocen z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych na punkty:

ü        stopień celujący-.........................................18 pkt.

ü        stopień bardzo dobry – ..............................17 pkt.

ü        stopień dobry –.......................................... 14 pkt.

ü        stopień dostateczny –.................................. 8 pkt.

ü        stopień dopuszczający .............................2 pkt.

ü        świadectwo z wyróżnieniem (paskiem) –.... 7 pkt.

 

Sposób przeliczania na punkty innych osiągnięć umieszczonych na świadectwie ukończenia gimnazjum:

1.         uzyskanie w zawodach wiedzy o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanych przez kuratorów oświaty:

·        tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - 10 pkt

·       tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt

·       tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt

 

2.       uzyskanie w konkursach o zasięgu wojewódzkim organizowanych przez kuratora oświaty:

·        dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt

·        dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt

·        dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt

·        tytułu finalisty konkursu przedmiotowego -7 pkt

·        tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt

·        tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 pkt

 

3.       uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach sportowych lub artystycznych na szczeblu:

·       międzynarodowym – 4 pkt

·       krajowym – 3 pkt

·       wojewódzkim – 2 pkt

·       powiatowym – 1 pkt

 

4.       działanie na rzecz innych ludzi zwłaszcza w formie wolontariatu albo osiągnięcia w aktywności na   rzecz środowiska szkolnego – 3 pkt.

 

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie, o których mowa w pkt 1÷ 3, to maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18.

 

W pierwszej kolejności będą przyjmowani kandydaci, którzy uzyskają największą liczbę punktów.

 

W przypadku kandydatów, którzy uzyskają równą liczbę punktów o naborze będą decydować kryteria zawarte w art. 20c pkt 2 UoSO w brzmieniu obowiązującym przed 26 stycznia 2017 r. http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19910950425

 

Przedmioty uwzględniane w rekrutacji:

Szkoły/zawody

Przedmioty

kierunkowe

wspólne

technik architektury krajobrazu

biologia

·   język polski…..

·   język obcy obowiązkowy w gimnazjum

·   matematyka

technik agrobiznesu

geografia

technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

fizyka

technik rolnik

biologia

mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych

fizyka