Pole tekstowe: ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W LUTUTOWIE

4 SSR W DODATKOWY D2 Z PELNYM OPISEM CMYK

REKRUTACJA na rok 2020 / 2021

Szkoły ponadpodstawowe – nabór elektroniczny

 

1.       Od 15 czerwca 2020 r. do 10 lipca 2020 r. do godz. 15.00 – składanie wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków rekrutacyjnych do szkoły z pierwszego wyboru.

2.       Od 26 czerwca 2020 r. do 10 lipca 2020 r. do godz. 15.00 uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. (w szkole pierwszego wyboru).

3.       Od 31 lipca do  4 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00 - uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez  kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół, do których kandyduje.

4.       Do 4 sierpnia 2020 r. - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

5.       Do 11 sierpnia 2020 r. - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach.

6.       12 sierpnia  2020 r.  – ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanychkandydatów niezakwalifikowanych.

7.       Od 15 czerwca 2020 r. do 14 sierpnia 2020 r. – wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie.

8.       Od 13 sierpnia  do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00    potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem**.

9.       19 sierpnia 2020 r. - do godz. 14.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

10.   Do 22  sierpnia  2020 r. - wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia i uruchomienie procedury odwołania się od decyzji komisji.

** W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 25 września 2020

Dodatkowe informacje:

1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisy § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 (Dz. U. poz. 493 z póżn.zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

2. Przepisy § 11b ww. rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19  umożliwiają w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) podanymi do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.

 

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 

1)     Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

2)     Zaświadczenie o egzaminie ósmoklasisty

3)     Dwa zdjęcia (podpisane)

4)     Karta zdrowia

5)     Skrócony odpis aktu urodzenia

6)     Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

 

O terminie badań lekarskich dla kandydatów poinformujemy później.

 


 

REGULAMIN REKRUTACJI

na rok szkolny 2020 / 2021

Postępowaniem rekrutacyjnym zostaną objęci wszyscy kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych przyjmowani są do szkoły niezależnie od poniższych kryteriów.

Wykaz konkursów znajdziesz na stronie Kuratorium Oświaty w Łodzi a olimpiad przedmiotowych na stronie MEN.

 

  W postępowaniu rekrutacyjnym pod uwagę będą brane:

         I.            wyniki egzaminu ósmoklasisty

       II.            oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego (wybranego) i wybranego obowiązkowego przedmiotu ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,

      III.            inne osiągnięcia umieszczone na świadectwie,

Zarówno za egzamin ósmoklasisty, jak i za świadectwo ukończenia można zdobyć po 100 pkt.(suma 200 pkt).

 

Ad I.  Wyniki egzaminu

Kryteria dla absolwentów szkoły podstawowej

Wynik z języka polskiego

Liczba procent x 0,35

Wynik z matematyki

Wynik z języka obcego na poziomie podstawowym

Liczba procent x 0,3

 

Ad II.  Sposób przeliczania ocen z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych na punkty:

·      stopień celujący - .......................................18 pkt.

·      stopień bardzo dobry – ..............................17 pkt.

·      stopień dobry – ..........................................14 pkt.

·      stopień dostateczny – ..................................8 pkt.

·      stopień dopuszczający ..............................2 pkt.

·      świadectwo z wyróżnieniem (paskiem) – ...7 pkt.

 

Ad III. Sposób przeliczania na punkty innych osiągnięć umieszczonych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

1.    uzyskanie w zawodach wiedzy o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanych przez kuratorów oświaty:

·   tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - 10 pkt

·  tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt

·  tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt

2.  uzyskanie w konkursach o zasięgu wojewódzkim organizowanych przez kuratora oświaty:

·  dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt

·  dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt

·  dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt

·  tytułu finalisty konkursu przedmiotowego -7 pkt

·  tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt

·  tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 pkt

3.  uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach sportowych lub artystycznych na szczeblu:

·  międzynarodowym – 4 pkt

·  krajowym – 3 pkt

·  wojewódzkim – 2 pkt

·  powiatowym – 1 pkt

4.  działanie na rzecz innych ludzi zwłaszcza w formie wolontariatu albo osiągnięcia w aktywności na   rzecz środowiska szkolnego – 3 pkt.

 

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie, o których mowa w pkt 1÷ 3, to maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18.

 

W pierwszej kolejności będą przyjmowani kandydaci, którzy uzyskają największą liczbę punktów.

 

W przypadku kandydatów, którzy uzyskają równą liczbę punktów o naborze będą decydować kryteria zawarte w art. 20c pkt 2 UoSO w brzmieniu obowiązującym przed 26 stycznia 2017 r. http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19910950425

 

Przedmioty uwzględniane w rekrutacji:

 

Szkoły/zawody

Przedmioty

kierunkowe

wspólne

technik architektury krajobrazu

biologia

·   język polski

·   język obcy obowiązkowy w szkole podstawowej

·   matematyka

technik agrobiznesu

geografia

technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

fizyka

technik rolnik

biologia

technik żywienia i usług gastronomicznych

biologia

mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych

fizyka